🏛

לאתר ג'יפלאנט

ד"ר גיא בכור

יום רביעי, 19 ביוני, 2024

י״ג בסיון תשפ״ד

תקנון השירות Gplanet Prime

 1. האתר Gplanet המתפרסם בכתובת www.Gplanet.co.il (להלן: “האתר”) מופעל ומנוהל על ידי ד”ר גיא בכור (להלן: “בעל האתר”).
 2. באתר זה ניתן להזמין שירות לקריאת מאמרים מיוחדים, המפורסמים באתר בתשלום (להלן: “המוצר”). המוצר הינו לפרק הזמן עליו משלם המזמין.
 3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין בעל האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף משפטי אחר (להלן: “המזמין”) אשר ייעשה שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנה באמצעות האתר.
 4. תקנון זה יחול על רכישות המבוצעות באתר, בין שהוא מופעל בכתובת לעיל ובין שיועתק ו/או יופעל בכל כתובת אחרת. תקנון זה יחול על כל מוצר נוסף, אשר יוצע להזמנה באתר זה מעת לעת.
 5. המזמין מצהיר כי קרא תקנון זה, כי והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד בעל האתר ו/או כל מי מטעמו בקשר לביצוע הזמנה באתר מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.
 6. המזמין מצהיר כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין.
 7. מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, ובכלל, מוזמן לפנות לבעל האתר באמצעות הפונקציה “צור קשר”, שבראש האתר.

תנאים לביצוע הזמנה

 1. כתנאי לביצוע הזמנה, על המזמין למסור לידי בעל האתר באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך את הפרטים כפי שהם נדרשים בטופס ההזמנה.
 2. מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הנה תנאי לביצוע ההזמנה מהאתר. בעל האתר שומר על זכותו לדחות ו/או לבטל כל הזמנה בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.
 3. תשלום עבור ההזמנות ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל והן: ויזה, ישראכרט, מסטרקרד, ואמריקן-אקספרס, או חברות אשראי בינלאומיות הפועלות בחו”ל, כפי שהן מופיעות באתר. בעל האתר שומר על זכותו להוסיף או להסיר חברה מהחברות המפורטות מרשימת החברות אשר באמצעות כרטיסי האשראי שלהן ניתן לבצע הזמנה מהאתר. מסירת פרטי כרטיס האשראי תתבצע באמצעות האתר או באמצעות הפקס, בהתאם לבחירת המזמין וכפי שיצוין באתר מעת לעת. למען הסר ספק, תשלום באמצעות כרטיס אשראי מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
 4. מסירת הפרטים המנויים בסעיפים 8 עד 10 נדרשת לצורך ביצוע הזמנות באתר. לא חלה חובה כללית על פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע הזמנות מאתר זה ללא מסירתם.
 5. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת. סכומים בדולרים אינם כוללים מע”מ.
 6. בעל האתר רשאי לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לעניין הזמנה הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה על ידי המזמין (לעניין זה ביצוע הזמנה משמעו מילוי טופס הזמנה ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועה כאשר הם מלאים ומדויקים).
 7. הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. וביצוע הזמנה על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. ההזמנה תיחשב כי התקבלה ע”י בעל האתר רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבלה ולא הושלמה ההזמנה.
  ביצוע הזמנה
 8. המזמין יבצע את ההזמנה בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, אמצעי תשלום, הכל על-פי טופס ההזמנה.
 9. ספרים שינתנו במתנה במסגרת השירות, אם יינתנו, ישלחו בתוך שטח מדינת ישראל בלבד. המזמין רשאי לשנות מעת לעת את הספרים שיינתנו במתנה במסגרת המבצע. הספר לו יהיה זכאי המזמין יהיה בהתאם למפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה על ידי המזמין. אם לא יקבע אחרת, בחידוש המנוי לא ינתן ספר נוסף. חלוקת הספרים הינה עד גמר המלאי, והאתר יכול להפסיקה בכל עת.
 10. לאחר ביצוע ההזמנה יוצג באתר אישור על קבלת ההזמנה מאת המזמין. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס ההזמנה.
 11. בעת ביצוע ההזמנה ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי. מזמין אשר אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, ימסור את פרטי התקשרות בפקס. הפרטים ישלחו ישירות אל חברת החיוב.
 12. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לקיומו של המוצר במלאי, תתבצע העסקה. קיימת אפשרות לביצוע העסקה גם באמצעות משלוח המחאה בדואר.

ביטול והחזרות

 1. המזמין לא יהיה רשאי לבטל את העסקה, שהנה לחצי שנה או לשנה.

אחריות ושיפוי

 1. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות הטובות ביותר, כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 2. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
 3. כמו כן, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אי קליטת הזמנה ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את ההזמנה.
 4. האחריות בגין אי מסירת הזמנה אשר נשלחה על ידי בעל האתר בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא ניתן היה למוסרה, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים ו/או אי קבלת החבילה, תחול על המזמין. המזמין יישא בעלות דמי הטיפול והמשלוח בגין החזרת ההזמנה לידי בעל האתר, אם יהיו כאלה.
 5. בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע מכירות באתר ו/או עיכוב באספקת המוצרים שהוזמנו, אשר אינו בשליטתו – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון ו/או מצב חירום.
 6. המזמין יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין.
 7. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני במאמרים שייכות לבעל האתר בלבד. המאמרים נמסרים למזמין לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי בזמן השירות. אין לפרסם, לשכפל או להעתיק את המאמרים או כל חלק מהם, או להעמידם או כל חלק מהם לרשות הציבור בכל דרך ו/או טכנולוגיה או לעשות בהם שימוש מסחרי אחר, ללא אישור בעל האתר מראש וכתב. הפרה של זכויות היוצרים באתר תטופל על פי החוק.

פרטיות ומידע רגיש

 1. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע הנשלח על ידי המזמין, והוא אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי אצלו. אלה נשמרים בחברת החיוב. עם זאת, אין דרך להבטיח כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר.
 2. פרט למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת המאמרים מבעל האתר עצמו, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמזמינים נדרשים להימנע מלמסור מידע שכזה.
 3. בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע”י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו. בעל האתר יוכל לשלוח דבר פרסומת של האתר בלבד אל המוסר, ולא אחר, בזמן תוקף המינוי וגם לאחריו.

טיפול בתקלות

 1. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כללי

 1. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
 3. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
 4. בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על מוצרים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
 5. על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

הצטרפו אלי

מבצע הנחה 50% למנויי ג'יפלאנט!

הצטרפו אלי

מבצע הנחה 50% למנויי ג'יפלאנט!

דילוג לתוכן